Podmínky soutěží na Instagramu

I. Obecná ustanovení

1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Instagramu odpověď na soutěžní otázku, případně splněním zadání soutěže.

2. Organizátorem soutěže je:
Ondřej Bartík
Přehořov 73, 392 01 Soběslav
IČ: 108 233 61
(dále jen „organizátor“).

3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.

4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

8. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Instagram a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Instagramu.

II.  Osobnostní práva a ochrana osobních údajů 

1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, instagramové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.

2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

III. Mechanismus soutěže 

1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.    

2. Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vylosuje organizátor výherce. V případě, že se jedná o soutěž bez losování výherce, o výherci rozhodne předem určená kritéria. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.

IV. Výhry a jejich předání

1. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.

2. Každý výherce bude informován o výhře na instagramovém profilu @bartyxgaming a zároveň bude kontaktován pomocí soukromé zprávy.

3. Výhry budou výhercům zaslány Zásilkovnou na předem domluvené výdejní místo. Zaslání jinou formou je možné domluvit individuálně, ale nemůže být vymáháno.

4. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

Všem soutěžícím přejeme hodně štěstí!